Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 Hakları:

           Kat Malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde bu Yönetim planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanununun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi kiraya da verebilirler.

           Kat Malikleri, bağımsız bölümleri içinde ana yapının taşıyıcı sistemine zarar verecek nitelikte olmamak, imar planı ve yönetmeliklere aykırı olmamak, ortak hacimleri ve ortak her türlü tesisatı etkilememek suretiyle ve BKMK’ları tarafından belirlenmiş zaman aralıkları içinde kalmak suretiyle arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

 Yükümlülükleri:

           Kat Malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

     Kat Malikleri özellikle;

1.    Sahipsiz ve başıboş hayvanları blok ve toplu yapı ortak alanlarında besleyemez, koruması altına alamaz. Kendi bağımsız bölümlerinde ve eklentilerinde kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanlar dışında başka hayvan besleyemezler. Besledikleri hayvanların özellikle diğer kat sakinlerini rahatsız etmemelerini göz önünde bulundururlar. Toplu yapı sakinleri sahibi oldukları köpeklerini mutlaka tasma ve ağız maskesi ile gezdirirler. Hayvanlarını gezdirirken pisliklerini temizlemek için yanlarında gerekli malzemeyi bulundururlar. Aksi takdirde BKMK kararı ile sorun çıkaran hayvan toplu yapı alanı dışına çıkarılabilir. Yine bu konularda hayvan sahipleri TYTK’ nin alacağı kararlara uymak zorundadırlar.

2.    Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle saat 24.00’ ten sonra televizyon, radyo-teyplerini komşularını rahatsız edecek şekilde açarak kullanamazlar. Ayrıca nişan, düğün gibi özel sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler.

3.    Kat Maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve bağımsız bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

4.    Bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkemezler, su dökemezler, sigara ve çöp atamazlar. Ayrıca binanın dış cephesine ve dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine (ortak alanlarına) çamaşır ve benzeri eşya asamazlar.

5.    Kat malikleri dairelerine klima taktırabilirler. Ancak Blok Yöneticisine danışarak dışarıya takılan ünitelerin giriş kapılarının üzerine gelmeyecek ve su atığını dışarıya vermeyecek şekilde montaj ettirmek zorundadırlar.

6.    Kat sakinleri, bağımsız bölümlerin balkonlarına veyahut binanın dış duvarlarına çanak anten monte edemezler. Kat sakinleri diledikleri takdirde uydu yayınlarını almak vs. amaçlarla ancak blok yapıya ait ortak sistemden faydalanabilirler. Teknolojik değişikliklere uygun olarak geliştirilecek sistemlerin monte edilmesi TYTK’ nin bu konuda alacağı ortak karara bağlıdır.

7.    Balkonlara, dışarıya taşacak, alt katlara zarar verecek ve tehlike yaratacak şekilde çiçek, saksı vs. konamaz.

8.    Bağımsız bölümler kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı şekillerde kullanılamaz.

9.    Kat Mülkiyeti Kanununda mesken olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümler hiçbir şekilde mesken dışında (büro, muayenehane vs.) bir amaç için kullanılamaz, kullandırılamaz, işyeri adresi olarak gösterilemez.  

Pencere, balkon veya teraslara, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik konulamaz, bağımsız bölümün dıştan görünen mekan renkleri ve görünümleri değiştirilemez.

10.Konutlarında tadilat yaptıracak olan kat malikleri, BY ve TYYK’ ye yazılı olarak başvurarak bu konuda izin ve Belediyeden gerekli olabilecek proje onayını almak zorundadırlar. Ancak, statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen küçük onarım ve tadilatlara izin verilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek her türlü hasar tazminatı, buna sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır.

Yapılacak tamirat ve tadilatların azami süresini Blok Yöneticisi vereceği izinde belirler. Tadilatı yapanlar bu sürelere uymak zorundadırlar. Ayrıca Pazar ve Bayram günleri tadilat, tamirat ve bakım yapılamaz. Diğer günlerde yapılacak tadilatlar ise sadece 10.00-17.00 saatleri arasında yapılır. BKMK , blok yapıda kat sakinlerince yapılacak tadilat ve onarımların yılın belirli bir döneminde yapılmasına ilişkin karar alabilir. BKMK’ de karar alınması halinde 15 Haziran-15 Eylül tarihleri dışında hiçbir şekilde büyük bakım, onarım ve tadilat yaptırılamaz.

Yapılacak tadilatlarda asansör kullanacaklar , blok hesabına asansör yıpranma ve enerji kullanım bedelini yatırmak zorundadır. Tadilat işleri, bu bedel yatırıldıktan sonra başlar. Bu bedel, tadilat yapılacak dairenin en fazla aidatı kadar olup, BTK tarafından belirlenir. Belirlenen miktar, blok hesabına yatırılmadan ve dekontu BY’ ye verilmeden tadilat işlerine başlanamaz.

Kat malikleri yapılacak tadilatlarla ilgili yukarıdaki tüm kararlara uymak zorundadırlar.

11. Bloktan ayrılan veya bloğa yeni taşınanlar, taşınma işlemine başlamadan evvel önce BY’ ye, haber vermek zorundadır. Taşınma; saat 09:00 – 17.00 saatleri içinde yapılır. Taşınmada asansör kullanacaklar blok hesabına asansör yıpranma ve enerji bedeli yatırmak zorundadır. Taşınma işlemi, bu bedel yatırıldıktan sonra yapılır. Bu bedel taşınılacak dairenin en fazla aidatı kadar olup BTK tarafından belirlenir, belirlenen miktar blok hesabına yatırılmadan ve dekontu BY’ ye verilmeden taşıma gerçekleştirilemez. BY, bu dekontu daha sonra Toplu Yapı Muhasebesine iletmekle yükümlüdür. Ayrıca, BTK taşınmalar sırasında meydana gelebilecek hasarın tahsilini kolaylaştırmak için taşınan sakinden iade edilmek üzere bedel talep edebilir.

12. Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde sakinler gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar. Acil ve kat malikinin dairesinde bulunmadığı hallerde Toplu Yapı Güvenlik Amiri, BY, Kapıcı ve Çilingirin imzalarının bulunduğu bir zabıtla kapı açılır, anahtar göbeği değiştirilerek yeni anahtar BY’ ye verilir ve tutulan zaptın bir sureti kapıya asılır. Çilingir masrafı ile bağımsız bölümde alınan diğer tedbirlere ilişkin giderler kat maliki tarafından kendisine yapılan bildirimi müteakip on gün içinde blok hesabına ödenir.

13. Kat sakinleri, bloklarda kat sahanlıkları, sayaç odaları, yangın hortumlarının bulunduğu bölümlere, merdiven ve merdiven altları, çatı gibi ortak yerlere eşyalarını ve bisikletlerini koyamazlar. Kaldırılması için kendisine yapılan ikazlara uymayan kat sakinlerinin eşyası BY’ nin talimatı ile kaldırılır.

Yangın merdivenleri ve sahanlığı hiçbir şekilde işgal edilemez, geçici de olsa eşya, bisiklet, geri dönüşüm malzemeleri, çöp, eski gazeteler vb. şeyler konulamaz, konulanlar ikaza gerek görülmeden BY’ nin talimatı ile kaldırılır.

Bu kurallara uymayanlar yazılı olarak BY tarafından uyarılır. Tekrarında kanuni işlem yapılır.

14. Blok dışındaki kapalı (kilitli) bisikletliklerin kullanılmasından ve emniyetinden, kendisine kapalı bisikletliğin anahtarı verilen kat maliki sorumludur. Meydana gelecek bir çalınma olayında, kapıyı kilitlemeyen kat maliki meydana gelen zararı ödemekle sorumludur.

15. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, iş ve ev telefon numaralarını, olduğu takdirde adres değişiklikleri ile bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad, ev ve iş adresleri, telefon ve cep numaraları ve varsa araç plakalarını en geç 7 gün içinde Blok Yöneticisine veya Toplu Yapı Yönetimine, bildirmekle yükümlüdürler. Tebligat adresini veya adresindeki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Toplu Yapı Yönetiminde mevcut son adresine yapılan tebligat; ve hiç adres bildirilmediği durumlarda bağımsız bölüm adresi itibariyle yapılan tebligat geçerli sayılır. Yurt dışında yaşayan kat malikleri Türkiye’de bir adres ve kendileri yerine tebligat yapılabilecek şahsı bildirmek zorundadırlar.

16. Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira sözleşmesinden bir örnek ile yönetim planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullanacaklara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini Toplu Yapı Yönetimine vermeye mecburdur. Malikler dışındaki kat sakinleri de taşınmayı müteakip en geç 7 gün içinde kullandıkları araç plakalarını, telefon numaralarını, ad ve soyadları ve Blokta ikamet ettikleri adresleri ile birlikte Toplu Yapı Yönetimine bildirmek zorundadır.

17. Pencere, balkon veya teraslara, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik konulamaz, bağımsız bölümün dıştan görünen mekan renkleri ve görünümleri değiştirilemez.